Absolute Advantage

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบโดยตรงในด้านประสิทธิภาพในการผลิต/จัดหาสินค้าหรือบริการเฉพาะเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง