Ad Hoc

วลี “เฉพาะกิจ” เป็นวลีที่มาจากภาษาละตินที่ใช้ในภาษาอังกฤษสมัยใหม่ หมายถึง “เพื่อจุดประสงค์นี้” หรือ “เฉพาะสำหรับสิ่งนี้” การแปลโดยตรงของวลีภาษาละตินได้รับจากพจนานุกรมส่วนใหญ่ว่า “สำหรับสิ่งนี้” คำว่า “เฉพาะกิจ” สามารถใช้เพื่อบอกเป็นนัยว่าวิธีแก้ไขปัญหาที่พบสำหรับปัญหาหรือปัญหาหนึ่งๆ ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นโซลูชันเริ่มต้นที่จะใช้ในแอปพลิเคชันในอนาคต ตัวอย่างเช่น ผู้พิพากษาอาจตัดสินคดี “เฉพาะกิจ” โดยพิจารณารายละเอียดของคดีและรายละเอียดเฉพาะของสถานการณ์ แต่ด้วยความเห็นว่าคำพิพากษานี้จะไม่ถือเป็นกฎหมายคดีเพื่อระงับคดีที่คล้ายคลึงกัน ธรรมชาติในอนาคต. ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ คำว่า “ad hoc” มักใช้ในวลี “ad hoc solution” เพื่อหมายถึงโซลูชันเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบหรือผู้ใช้ที่นำเสนอ