Benchmark

กล่าวโดยสรุป เกณฑ์มาตรฐานคือมาตรฐานที่ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิง ภายในอุตสาหกรรมการเงิน เกณฑ์มาตรฐานคือมาตรฐานการวัดซึ่งสามารถใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ในบรรดารูปแบบทั่วไปของการวัดประสิทธิภาพคือสิ่งที่เรียกว่าดัชนี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เพื่อแสดงกลุ่มของราคาตลาดแต่ละรายการหรือชุดของจุดข้อมูล มีการสร้างเกณฑ์เปรียบเทียบที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หลักทรัพย์ พันธบัตร หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างยอดนิยมของการเปรียบเทียบคือดัชนี S&P 500 ซึ่งพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ 500 แห่ง บริษัทเหล่านี้ได้รับเลือกจากคณะกรรมการเฉพาะทางตามวิธีการถ่วงน้ำหนัก ในบริบทของวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและซอฟต์แวร์เพื่อวัดประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนมากได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับวัตถุประสงค์นี้ และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นซอฟต์แวร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เกณฑ์มาตรฐานยังใช้ในบริบทของการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย โดยเป็นแนวปฏิบัติที่มักรวมถึงการวัดผลและการเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ ไม่ว่าจะกับสิ่งที่ถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพหรือยอมรับได้มากที่สุด หรือเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ในส่วนของอุตสาหกรรมบล็อคเชนนั้น ยังคงมีความจำเป็นในการวัดประสิทธิภาพ ตามหลักการแล้วสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสามารถสร้างเป็นมาตรฐานการวัดสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติบล็อคเชนที่หลากหลาย เช่น ปริมาณงานและความสามารถในการขยายเครือข่าย ระดับของการกระจายอำนาจ ประสิทธิภาพของกลไกฉันทามติที่แตกต่างกัน และประสิทธิภาพของสัญญาอัจฉริยะ