Beta (Coefficient)

ในด้านการเงิน ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความผันผวนของสินทรัพย์บางประเภทที่สัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดโดยรวมหรือพอร์ตโฟลิโอเฉพาะ ในอีกแง่หนึ่ง เบต้าสามารถใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในความสัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสามารถแสดงด้วยดัชนีตลาดในวงกว้างหรือโดยพอร์ตโฟลิโอเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เบต้าสามารถใช้ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังของสินทรัพย์ตามความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับตลาด ด้วยเหตุนี้ เบต้าจึงไม่ใช้เพื่อวัดความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์หนึ่งๆ เพียงอย่างเดียว แต่จะวัดปริมาณความเสี่ยงที่การลงทุนจะเพิ่มลงในพอร์ตที่มีอยู่ หากเราพิจารณาสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ทั้งหมดที่มีอยู่ เราจะเปรียบเทียบตลาดทั้งหมดกับตัวมันเอง หมายความว่ามูลค่าของเบต้าจะอยู่ที่ 1 อย่างแม่นยำ แต่เมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือทางการเงินบางอย่างกับตลาด เรามักจะได้เบต้าสูงกว่าหรือ ต่ำกว่า 1 เบต้าที่สูงกว่า 1 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่เพียง แต่มีความผันผวน แต่ยังสัมพันธ์กับตลาดอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม ค่าเบต้าที่ต่ำหรือติดลบอาจบ่งชี้ว่าการลงทุนมีความผันผวนน้อยกว่าตลาด หรือการเคลื่อนไหวของราคาไม่สัมพันธ์กับตลาดมากนัก อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าอาจถูกปรับใช้แตกต่างกันไปตามบริบท ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมอาจคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของเครื่องมือทางการเงินเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเพิ่มลงในพอร์ตการลงทุน ดังนั้น การคำนวณเบต้าจึงสามารถช่วยให้พวกเขาเลือกสินทรัพย์ที่จะรวมในการถือครองตามโปรไฟล์ความเสี่ยงของพวกเขา หากเราใช้แนวคิดของค่าสัมประสิทธิ์เบต้ากับตลาดสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin สามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานได้ ดังนั้นเราสามารถคำนวณเบต้าสำหรับ BNB หรือ altcoins อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาและความผันผวนของ Bitcoin อีกทางหนึ่ง ความผันผวนของ Bitcoin สามารถวัดได้จากทองคำหรือตลาดหุ้น ผลการทดสอบเบต้าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม