Binance Ecosystem Fund (BEF)

ความคิดริเริ่มโดย Binance เพื่อร่วมมือกับพันธมิตรที่ใส่ใจเกี่ยวกับระบบนิเวศบล็อคเชน/สกุลเงินดิจิตอล